piatok 25. mája 2012

Generovanie čiarových kódov vo výrobe

Pre významného dodávateľa automobilových komponent z trenčianskeho kraja sme implementovali systém pre automatické generovanie PDF štítkov vo výrobe. Štítky obsahujú výrobné údaje a čiarové kódy. Štítky poskytujú obslužnému personálu potrebné informácie k výrobe a vyskladneniu výrobkov. Na strane odberateľa slúžia k automatickej identifikácií výrobkov pomocou čiarových kódov.

Požiadavka zákazníka

Dodať riešenie, ktoré bude bežať ako lokálna služba v prostredí J2EE aplikačného servera. Riešenie transformuje vstupné XML dáta z požiadavky na výstupný PDF súbor podľa definovaných pravidiel v šablóne. Naviac umožní IT pracovníkom pohodlne vytvoriť nové alebo upraviť existujúce šablóny pre PDF. Riešenie musí podporovať najčastejšie používané čiarové kódy ako i rôzne výstupné tlačové formáty a viacstranové výstupné zostavy.

Hlavné požiadavky zákazníka:
 1. riešenie umožní interným IT pracovníkom vytvárať a editovať jednotlivé výstupné šablóny bez zásahu do zdrojového kódu
 2. jednoduchým spôsobom namapovať vstupné XML dáta do výstupných PDF súborov cez editor šablón
 3. podpora najčastejšie používaných čiarových kódov vo výrobe:
  1. EAN8, EAN13, EAN128, DataMatrix, Code39, Code128, Code128A, Code128B, Code128C
 4. podpora rôznych výstupých formátov:
  1. A4, A5, A6, A7, A8
 5. výstupné zostavy môžu obsahovať statické informácie, informácie dodané v XML, čiarové kódy alebo ďalšie zoznamy a musia podporovať viacstranový výstup podľa počtu dát v zaslanej požiadavke
 6. integrovať celé navrhované riešenie do existujúceho IT prostredia
Obr. č. 1 - Dekompozícia na hlavné komponenty

Stručný popis riešenia

Celé riešenie je implementované ako J2EE servlet v aplikačnom servlet kontajneri. Služba počúva na prichádzajúce požiadavky. V prípade že obdrží validnú HTTP POST požiadavku, tak:
 1. zoberie XML súbor z požiadavky
 2. zvaliduje vstupné parametre
 3. zoberie príslušnú výstupnú šablónu
 4. namapuje dáta zo vstupného XML súboru podľa mapovacích pravidiel definovaných v šablóne
 5. vygeneruje výstupný PDF súbor v požadovanom formáte
 6. odošle späť PDF súbor volajúcemu systému
V prípade akýchkoľvek problémov pri spracovaní (nesprávny formát požiadavky, chýbajúce dáta v XML, chýbajúca šablóna) signalizuje stav volajúcemu systému príslušným HTTP statusom. Volajúci systém na to následne reaguje.

Vzorová ukážka

Prvá stránka z výstupného PDF súboru.

Obr. č. 2 - Vzorová ukážka

Záver

Celé riešenie bolo dodané včas a v rámci naplánovaného rozpočtu. Riešenie ponúka úplnú flexibilitu, keďže výstupné zostavy si môžu interní pracovníci vytvoriť alebo prispôsobiť sami bez nutnosti využitia externých IT služieb.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára