piatok 12. júna 2009

Softvér ako služba


Úvod

V tomto článku sa vám pokúsim priblížiť nový koncept poskytovania softvéru, ktorý sa čoraz viac presadzuje vo vyspelých krajinách a ktorý predstavuje budúcnosť v poskytovaní softvéru.

Keďže tento článok je určený v prvom rade IT lajkom, vysvetlíme si najprv, aký je rozdiel medzi hardvérom a softvérom.

Hardvér vs. softvér

Poslovenčený výraz hardvér pochádza z anglického slova hardware a označuje veľa vecí v rôznych kontextoch použitia, ale v informačných technológiách pod pojmom hardvér označujeme všetko čo je hmatateľné, fyzické na počítačoch. Teda to môže byť počítač ako taký, či pevný disk, pamäť, či procesor.

Oproti tomu softvér (z angl. software) predstavuje programové vybavenie počítača, t.j. programy a dáta uložené v počítači vo forme elektických, či magnetických signálov. Čiže je to niečo nehmatateľné, priamo neviditeľné, ale veľmi podstatné.

Softvér je napríklad operačný systém (Windows, Linux a iné) ktorý je nainštalovaný na počítači, programy, aplikácie, hry a dáta ktoré máme uložené v počítači.

Softvér ako produkt

S rozmachom osobných počítačov v sedemdesiatych rokoch nastali i zlaté časy pre vývoj softvéru. Počítače sa stali nielen výsadou výskumných inštitúcií, ale postupne, ako ich cena klesala sa stali dostupné i pre široké masy ľudí.

To samozrejme odštartovalo softvérovú vlnu a začali sa vyvíjať softvérové produkty. Od prvých operačných systémov, po prvé programy a hry. Podobný vývoj vidíme až do dnes.

Softvér ako produkt, pre príklad si zoberme obyčajný textový editor Microsoft Word, má tie vlastnosti, že ho musíme mať nainštalovaný (v drtivej väčšine) lokálne. T.j. kúpime si softvérový produkt, nainštalujeme ho, nakonfigurujeme ho, používame ho a staráme sa oň v podobe aktualizácií, poprípade raz za čas ho musíme kompletne preinštalovať z dôvodu nefunkčnosti.

T.j. softvérový produkt je v našej réžií a musíme sa oň starať, čo samozrejme stojí čas a peniaze.

Určite si ešte pamätáte ako ste inštalovali softvér z diskiet, CD, či v dnešnej dobe z DVD nosičov. Postupne sa vytráca i tento prístup a nahrádza ho čoraz častejšie priamo stiahnutie softvérových produktov z internetu.

A tu je jeden kľúčový okamih, ktorý si musíme uvedomiť. Zatiaľ čo niekoľko rokov dozadu sme sa pripájali do internetu modemom rýchlosťou 5 KB/s a stiahnuť 1 GB dát bolo utópiou, dnes je to dennou realitou.

Všadeprítomný internet

Postupný rozmach širokopásmového internetu, väčšia penetrácia pripojenia a v neposlednom rade vyššie prenosové rýchlosti nám umožňujú prenášať stále viac informácií a dát za kratší čas. No a od toho je už len krôčik k tomu, aby sme mohli využiť túto prenosovú kapacitu na poskytovanie softvéru.

Zatiaľ čo niekoľko rokov dozadu bolo prakticky nepredstaviteľné, aby bola softvérová funkcionalita poskytovaná cez internet, približne od prelomu tisícročia sa začínajú objavovať prvé koncepty poskytovania softvéru ako služby.

So stále sa zlepšujúcou sa a rýchlejšou infraštruktúrou sme schopní prenášať oveľa väčšie kvantá dát po internete. Rýchlejšie a viac. Naviac je čoraz ťažšie vyhnúť sa miestam, odkiaľ sa nemôžeme pripojiť do siete. Kaviarne, hotely, letiská, či naše obľúbené krčmy sa pokrývajú wi-fi signálom a umožňujú nám byť pripojený prakticky odvšadiaľ a kedykoľvek. Toto je jeden z predpokladov, ktorý dláždi cestu pre inovatívne technológie a razí nový kocept v informatike.

Softvér ako služba

Kombináciou rýchleho internetu a pokročilých webových technológií, dnes môžeme poskytnúť softvér ako službu cez internet. Softvér ako služba po anglicky označovaný ako software as a service (SaaS) model.

Prirovnal by som to k pozeraniu videa. Pred niekoľkými rokmi by si nikto nemyslel, že budeme preferovať pozeranie videa cez internet ako na lokálnom DVD prehrávači. Video cez internet sa v kvalite zatiaľ (budeme si musieť ešte chvíľu počkať) nevyrovná kvalite ktorú nám ponúka DVD prehrávač, ale v rýchlosti, pohodlnosti a možnostiam ktoré nám video cez internet dáva - môžeme ho zdielať, pozerať kdekoľvek a odkiaľkoľvek - mnohonásobne prevyšuje možnosti lokálnych DVD prehrávačov.

Podobne je to i so softvérom. Dnes ho dokážeme poskytnúť už i ako službu. Dokážeme funkcionalitu, ktorá bola predtým výhradou len desktopových t.j. lokálne na počítači nainštalovaných aplikácií poskytnúť cez internet. Stačí na to obyčajný prehliadač a pripojenie do internetu.

Naviac, spoločnosť Gartner, ktorá sa zaoberá výskumom a trendami v informačných technológiách, odhaduje, že celosvetový objem investícií do SaaS modelu bude v roku 2009 predstavovať 8 miliárd amerických dolárov, čo predstavuje 21.9 percentný nárast oproti roku 2008.[1]

I keď táto funkcionalita sa zďaleka ešte nevyrovná desktopovým aplikáciám (budeme si ešte musieť počkať na pokročilejšie technológie a štandardy) podobne ako kvalita videa sa nevyrovná kavalite z DVD prehrávača, možnosti ktoré softvér ako služba ponúka daľeko presahujú jeho desktopové alternatívy.

Výhody a nevýhody

V prvom rade, softvér poskytnutý ako služba nie je v našej réžií a pod našou kontrolou. Softvér je poskytovaný od poskytovateľa služby. Na jednej strane nám tým odpadajú náklady spojené so starostlivosťou o softvér a tým pádom sa priamo znižujú náklady spojené s prevádzkou softvéru, čo je i hlavný dôvod, prečo sa tento koncept čoraz viac presadzuje.

Stačí sa pripojiť k poskytovateľovi softvéru a využívať jeho služby, podobne ako pri telekomunikačných službách.

Na strane druhej strácame kontrolu nad softvérom a jeho funkcionalitou. Musíme sa spokojiť s tým, čo nám poskytovateľ softvéru naservíruje a máme len minimálnu možnosť ako tento stav zmeniť.

Širší pohľad na túto problematiku uvediem v niektorom z ďalších článkov na túto tému.

Záver

Posun od lokálnych foriem nasadenia softvéru smerom k poskytovaniu softvéru ako služby je evidentný a bude hlavným spôsobom poskytovania softvéru v budúcnosti. Ekonomické tlaky, naviac v dobe finačnej krízy, a nové možnosti ktoré tento koncept ponúka prevyšujú nevýhody spojené s menšou kontrolou nad takto ponúkaným softvérom.

Malé a stredne veľké spoločnosti by mali nasadnúť do tohto vlaku čo najskôr a využiť ušetrené prostriedky na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Veľké firmy, ktoré musia spĺňať určité legislatívne normy musia dobre zvážiť prechod k tomuto modelu, poprípade využiť niektoré jeho hybridné formy.

Každopádne model softvér ako služba sa ukazuje ako veľmi sľubný koncept a ekonomické sily v podobe nižších prevádzkových nákladov budú hlavnými argumentami pre jeho širšiu adopciu.


Použité zdroje

[1] Gartner says Worldwide SaaS Revenue to Grow 22 Percent in 2009, May 7, 2009

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára